Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 15.09.2014r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

WOSP – 62/2014

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Procedura zamówień publicznych w 2014 r.”, które odbędzie się w dniach 12-15 października 2014 r. w Hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie najbardziej bezpiecznej drogi procedowania celem uniknięcia błędów przy stosowaniu ustawy Pzp. Szkolenie prowadzone jest według nowej, autorskiej formuły polegającej na wykorzystywaniu formy wykładu połączonego z krótką formą seminaryjną (panel dyskusyjny) w trakcie których uczestnicy będą mogli między innymi przedstawić własne problemy, zagadnienia oraz spostrzeżenia do dyskusji celem znalezienia rozwiązania. Program uwzględnia specyfikę zamawiającego „klasycznego” oraz „sektorowego”


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Otoczenie prawne zamówień publicznych (nowe dyrektywy opublikowane 28 marca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L095). Aktualny, na dzień zajęć, stan prawny uwzględniający zmiany wprowadzone nowelizacją z 24 grudnia 2013 roku oraz ustawą z dnia 14 marca 2014 roku.


2. Procedura zamówienia publicznego w praktyce (wskazanie najczęstszych błędów procedury w świetle kontroli, taryfikator, wytyczne MIR, opinie CUPT).


2.1 Opis przedmiotu zamówienia (sposoby opisu z uwzględnieniem cech technicznych, jakościowych oraz funkcji i użytkowości, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych).

2.2 Określenie kryteriów przedmiotu zamówienia (cena jako kryterium obligatoryjne, kryteria fakultatywne w zależności od rodzaju świadczenia).

2.3 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (łączenie i dzielenie wartości zamówień).

2.4 Wybór trybu postępowania (prymat trybów podstawowych).

2.5 Przygotowanie protokołu z postępowania (treść protokołu i jego jawność).

2.6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków (warunki podmiotowe i przedmiotowe, podmioty trzecie).

2.7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy (katalog dokumentów i oświadczeń)

2.8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (treść oraz sporządzanie SIWZ). Wzór umowy.

2.9 Ogłoszenie postępowania – termin składania ofert.

2.10 Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji (sposoby kontaktowania się z  wykonawcami)

2.11 Otwarcie ofert.

2.12 Badanie i ocena ofert.

2.14 Wybór najkorzystniejszej oferty.

2.15 Informacje po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.16 Zawarcie umowy.

2.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr inż. Krzysztof Błachut
– wykładowca na studiach podyplomowych; Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 085/PKFE/10/2007); Arbiter (do grudnia 2007 roku) z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr  UZP/20/LA/5544/04); praktyk w zakresie przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; współautor wielu książek z tematyki zamówień publicznych – ostatnio wydana książka „Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania”, Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2013 ( ISBN 978-83-936934-0-5).


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 12 października. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 13 października.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sasanka” w Szklarskiej Porębie w pokojach
1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 13 października do obiadu w dniu 15 października).

W hotelu „Sasanka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania
z  krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1260 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowymKwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 października 2014r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 6.10.2014 r. na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl
Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sasanka", 58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 4,tel. +48 (0-75) 752-80-00,

fax: +48 (0-75) 717-36-80, e-mail: hotel@hotel-sasanka.pl, http://www.hotel-sasanka.pl
(dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry , hotel znajduje się w odległości 1,5 km od przystanku PKS )

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz