Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 12.12.2014r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 80/2014


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Prawo pracy w praktyce – w  2015 roku. Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie i jej kształtowanie ”, które odbędzie się w dniach 18-21 stycznia 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Szkolenie skierowane jest do: Praktyków pragnących usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności, menedżerów , pracowników kadr , osób zainteresowanych swoim rozwojem.

Cel szkolenia – wskazanie - jak dbać o kulturę bezpieczeństwa pracy w firmie - skuteczną komunikację - współpracę pracowników i kadry zarządzającej w zakresie kształtowania warunków pracy oraz jak wykorzystać praktycznie znajomość Prawa pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Prawo pracy – praktyczne zagadnienia, przykłady, interpretacje, orzecznictwo, prawidłowe rozwiązania

1. Aktualne przepisy prawa pracy:

a/omówienie aktów prawnych, które budzą najwięcej wątpliwości,

b/przedstawienie zmian w przepisach prawa pracy,

c/przypomnienie co należy do obowiązków kadr,

d/przypomnienie praw i obowiązków pracodawców i pracowników,

2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników:

a/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

b/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy - przyczyna konkretna i prawdziwa - orzeczenia sądu – także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

c/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

3.Problematyka czasu pracy:

a/ zasady obliczania wymiaru czasu pracy na 2015 rok,

b/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów

c/ doba pracownicza,

d/ indywidualny rozkład czasu pracy,

e/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

f/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

g/ inne aspekty prawne czasu pracy.

4.Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.

5.Urlopy wypoczynkowe w 2015 r – najnowsze orzeczenia sądowe,

6.Uprawnienia rodzicielskie pracowników,

7. Jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

8.Wynagrodzenie:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagrodzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

9.Poznanie atutów ocen okresowych pracowników i możliwości wszechstronnego wykorzystania w polityce zarządzania firmą.


II.Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie i jej kształtowanie

1. Komunikacja interpersonalna na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w  pracy:

a/komunikacja, a stres w pracy

b/komunikacja, a bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

c/współpraca pracowników i kadry kierowniczej w zakresie kształtowania warunków pracy

d/asertywność jako sztuka dbania o dobre relacje interpersonalne

e/ocena pracownika – konstruktywna pochwała i krytyka

f/zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów

g/przykłady i wskazówki jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami.

2. Etyka w codziennej praktyce:

a/kodeks etyki – cel i realizacja

3.Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa – jej cel i realizacja w  firmie

4.Dobre maniery i ich wpływ na lepszą atmosferę w pracy oraz budowanie i  utrwalanie dobrej opinii o firmie na zewnątrz

a/istota i znaczenie kultury osobistej jako podstawy savoir – vivru

b/znaczenie wyglądu zewnętrznego

c/komunikacja werbalna i niewerbalna

d/powitania, pozdrowienia, prowadzenie rozmów

e/zasady zachowania w różnych pomieszczeniach zakładu pracy

f/precedencja w samochodzie służbowym

g/top 10 komórkowej etykiety telefonicznej

h/netykieta

i/inne wskazówki dotyczące dobrych manier


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:


Ewa Więch – prawnik, praktyk w zakresie prawa pracy i wykładowca z wieloletnim stażem. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w praktyce i unikać błędów.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 18 stycznia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 19 stycznia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 19 stycznia do obiadu w dniu 21 stycznia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 12 stycznia 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
12.1.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,

kierownictwu i pracownikom urzędu składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych

i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015 r.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz