Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.01.2015r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu PracyWOSP – 5/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubów pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane aktualne zagadnienia
w działalności powiatowych urzędów pracy
, które odbędzie się w dniach 22-25 lutego 2015 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego - aktywizacja i  współpraca z osobami zarejestrowanymi w PUP, pracodawcami oraz partnerami rynku pracy w 2015 r.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz nabycia przez nich praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań dotyczących świadczenia pomocy klientom urzędu pracy. Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu profilowania i  segmentacji klientów PUP.

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych
i  w świetle planowanych zmian.

2. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy ( klient indywidualny, klient instytucjonalny ).

3. Doradca klienta – kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta.

4. Rola i zadania doradcy indywidualnego.

5. Rola i zadania doradcy instytucjonalnego.

6. Profilowanie pomocy i segmentacja klientów PUP.

7. Usługi, narzędzia, instrumenty rynku pracy w stosunku do poszczególnych profili klientów PUP.

8. Aktywizacja zawodowa klienta – czym jest aktywizacja zawodowa, rola
i cele aktywizacji zawodowej, bariery i trudności w  aktywizacji zawodowej.

9. Działania do samodzielnej realizacji przez klienta PUP.

10. Główne błędy najczęściej popełniane przez doradców.

11. Sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi i wymagającymi oraz metody budowania pozytywnych relacji z klientem.

12. Komunikacja werbalna i niewerbalna fundamentem skutecznej rozmowy. Rozmowa jako podstawowe narzędzie pracy doradcy klienta.

13. Studium przypadku. Podsumowanie szkolenia.


II. Skuteczna i efektywna aktywizacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w 2015 roku. Dobór odpowiednich metod, usług , instrumentów, narzędzi i form proponowanych przez PUP”.

Cel szkolenia : zapoznanie uczestników szkolenia z metodami skutecznej aktywizacji i doboru odpowiednich metod, usług, narzędzi w stosunku do grup defaworyzowanych na rynku pracy. Podniesienie wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu obsługi i efektywnej aktywizacji osób
defaworyzowanych i wykluczonych na rynku pracy.

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych
i  w świetle planowanych zmian.

2. Doradca klienta – kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta.

3. Rola i zadania doradcy indywidualnego i doradcy instytucjonalnego.

4. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy
( klient indywidualny, klient instytucjonalny ).

5. Aktywizacja zawodowa klienta – czym jest aktywizacja zawodowa, rola
i cele aktywizacji zawodowej. Bariery i trudności w  aktywizacji zawodowej.

6. Profilowanie pomocy i segmentacja klientów PUP

7. Działania do samodzielnej realizacji przez klienta, działania wobec poszczególnych profili osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

8. Pracodawca, instytucje rynku pracy jako partnerzy doradcy instytucjonalnego.

9. Główne błędy najczęściej popełniane przez doradców.

10. Sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi i wymagającymi oraz metody budowania pozytywnych relacji z klientem.

11. Zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami PUP jako warunek skutecznej i efektownej pracy doradcy klienta. Bariery
i  trudności w efektownej współpracy.

12. Studium przypadku. Podsumowanie szkolenia.


III. Tworzenia i realizacja skutecznych Indywidualnych Planów Działania. IPD jako pomocne narzędzie aktywizacji zawodowej wykorzystywane przez pracowników PUP.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia
z obowiązującymi przepisami, dobrymi praktykami, zasadami tworzenia
i realizacji Indywidualnego Planu Działania, a także podniesienia wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu wykorzystywania narzędzia jakim jest IPD.

1. Omówienie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących obsługi klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Założenia, cele, zasady tworzenia Indywidualnego Planu Działania.

3. Tworzenie IPD jako jedno z zadań i narzędzie doradcy klienta.

4. Wywiad, komunikacja jako niezbędne narzędzie pozyskiwania informacji od klienta.

5. Profilowanie pomocy osób bezrobotnych a realizacja IPD. Terminy realizacji IPD.

6. Planowanie ścieżki kariery zawodowej klienta.

7. Weryfikacja indywidualnych predyspozycji i postaw klienta oraz wskazanie możliwości rozwoju. Weryfikacja IPD pod kątem profilu pomocy klienta.

8. Działania, usługi, instrumenty, narzędzia rynku pracy możliwe do zastosowania przez PUP w ramach pomocy określonej w ustawie przy realizacji IPD.

9. Działania do samodzielnej realizacji przez klienta.

10. Rola i znaczenie współpracy między poszczególnymi stanowiskami
i  specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji i realizacji IPD.

11. Współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy jako ważny element realizacji skutecznego IPD.

12. Bariery i trudności w realizacji skutecznego IPD. Analiza IPD realizowanych w Urzędach Pracy.

13. Studium przypadku. Podsumowanie szkolenia.Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Krzysztof Wójcik - Trener. Socjolog. Pośrednik pracy I stopnia - ukończone studia podyplomowe z  zakresu pośrednictwa pracy. Praktyk z 18 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener, wykładowca z kilkuletnim stażem pracy w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 lutego. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 23 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 lutego do obiadu w dniu 25 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania
( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. W pobliżu Dusznik znajduję się znany ośrodek narciarski Zieleniec (dojazd z Dusznik SkiBusem).


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1090 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1240 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat, po dostarczeniu stosownego
oświadczenia.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 lutego 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
16.02.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz