Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.1.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

WOSP – 7/2015 Przedsiębiorstwa

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Procedura zamówień publicznych w 2015 r.”, które odbędzie się w dniach 22-25 lutego 2015 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.Podstawowym celem wprowadzenia ustawy Prawo zamówień publicznych, poza bezsprzecznym obowiązkiem implementacji dyrektyw, było „… uczytelnienie systemu prawa i uczynienie go zrozumiałym dla stron występujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, co było największą bolączką polskiego systemu - do tej pory w  szczególności wykonawcy, a często również zamawiający, nie bardzo rozumieli, z jakim prawem mają do czynienia. W naszej ocenie projektowana ustawa jest pod tym względem znacznie lepsza - jej systematyka, logika budowy i sam kształt przepisów pozwala na łatwiejsze korzystanie z prawa przez wszystkich tych, którzy nie są zawodowymi prawnikami, a zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, opartej w dużej mierze na możliwości zdobywania i  realizowania kontraktów publicznych. Kolejną istotną sprawą, która przyświecała nam przy tworzeniu projektu, było zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych, bez jednoczesnego obciążania administracji publicznej nadmierną biurokracją, co często odbijało się tym, że środki były wydawane co prawda zgodnie z  procedurą, ale za to sprzecznie ze zdrowym rozsądkiem. …”.


Wprowadzona ustawa Prawo zamówień publicznych zastąpiła ustawę z 1994 roku o  zamówieniach publicznych, która w swoim istnieniu 1995-2004, zmieniana była 19 razy, a najbardziej znaczące nowelizacje były w  latach 1997, 1999, 2000, 2001 (dwie duże nowelizacje), 2002 i 2003. Doczekała się także dwóch tekstów jednolitych – w roku 1997 oraz w roku 2002.


Uchwalona 21 stycznia 2004 roku Ustawa Prawo zamówień publicznych zaczęła obowiązywać od 2 marca 2004 roku i w swoich pierwszych 10 miesiącach obowiązywania w2004 roku dokonano w jej treści 6 zmian. Kolejnych2 zmianach dokonano w 2005 roku oraz 4 kolejnych w 2006 roku. Pierwszy tekst jednolity został ogłoszony w dniu 14 września 2006 roku. Dnia 21 listopada 2007 roku ogłoszono kolejny tekst jednolity, następny dnia 25 czerwca 2010 roku i jeszcze raz dnia 9 sierpnia 2013 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych). Jest to tekst jednolity obecnie obowiązujący, jednakże obejmuje tylko zmiany do dnia 15 maja 2013 roku, czyli nie obejmuje 3 zmian z 2013 roku oraz 6 zmian w 2014 roku (w tym 2 istotnych).


Ogólnie ustawa Prawo zamówień publicznych w swoim okresie marzec 2004 – październik 2014 doczekała się 45 zmian.

Zmiany – tworzące system zamówień publicznych – realizowały” … większość oczekiwań praktyki (zwiększenie przejrzystości regulacji, usprawnienie procedur, wzrost ochrony interesów publicznych) oraz konieczność dalszego dostosowania do rozwiązań europejskich …”.

Do powyższego systemu zamówień publicznych należy dodać szereg wytycznych, które doczekały się statusu „źródeł prawa w  szerszym znaczeniu” oraz niezliczoną ilość informacji pokontrolnych, które uzupełniają obiegowe opinie prawne i okólniki.

W takim stanie faktycznym, dnia 28 marca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 094), zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych. Państwa członkowskie mają wprowadzić przepisy do prawa krajowego do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Nowe dyrektywy wymagają nowego podejściem do systemu zamówień publicznych.

Powyższy stan faktyczny wskazuje, że uczestnicy rynku zamówień publicznych pozostawieni są przed niebagatelnym problemem.

Szkolenie ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Celem szkolenia jest więc nie podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez wzrost umiejętności posługiwania się aktualnym stanem prawnym – bez względu na ilość i zakres tych zmian.

Program szkolenia obejmuje, krok po kroku, procedurę zamówienia publicznego ze wskazaniem aktualnych na dzień szkolenia stanów prawnych.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:1. Otoczenie prawne zamówień publicznych i wynikający z tego aktualny stan prawny.


2. Procedura zamówienia publicznego krok po kroku (przedstawienie 16 kroków).


3. Wybrane zagadnienia prawne związane z zamówieniami publicznymi :

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu konwersatoryjnego polegającego na dialogu pomiędzy wykładowcą a słuchaczami. Uczestnicy poprzez uzyskanie podstaw prawnych wywodzonych twierdzeń mają umożliwioną bezpośrednią aktywność celem samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych lub praktycznych z którymi zetknęli się prywatnie.Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr inż. Krzysztof Błachut
– wykładowca na studiach podyplomowych; Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 085/PKFE/10/2007); Arbiter (do grudnia 2007 roku) z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr  UZP/20/LA/5544/04); praktyk w zakresie przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; współautor wielu książek z tematyki zamówień publicznych – ostatnio wydana książka „Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania”, Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2013 ( ISBN 978-83-936934-0-5).


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 lutego. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 23 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 lutego do obiadu w dniu 25 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania
( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. W pobliżu Dusznik znajduję się znany ośrodek narciarski Zieleniec (dojazd z Dusznik SkiBusem).


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1090 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1240 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat, po dostarczeniu stosownego
oświadczenia.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 lutego 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
16.02.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz