Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 12.02.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 11/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Instrukcja kancelaryjna i jej wykorzystanie w pracy urzędniczej”, które odbędzie się w dniach
15-18 marca 2015 r. w Hotelu "Konradówka" w Karpaczu k. Jeleniej Góry.


Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracji publicznej, szczególnie do pracowników sekretariatów, archiwów zakładowych i  składnic akt oraz do pozostałych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności kancelaryjnych.

Wymagania dla uczestników: minimum wiedzy na temat procedur kancelaryjnych w administracji publicznej.


Cel szkolenia:
przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności zawodowych w zakresie stosowania tych zasad w codziennej pracy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Wprowadzenie do tematyki szkolenia i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z  informacją, korespondencją i pismami:

1) informacja i korespondencja jako podstawowe narzędzia w pracy urzędniczej;

2) korespondencja i jej znaczenie;

3) cechy pisma, podział, rodzaje i znaczenie;

4) dokumenty, dokumentacja, akta sprawy.

2.Podstawy pracy kancelaryjnej:

1) akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2010r. i akty prawne obowiązujące po 1 stycznia 2011r.
w zakresie pracy kancelaryjnej;

2) podstawowe pojęcia występujące w czynnościach kancelaryjnych;

3) rejestry kancelaryjne;

4) dzienniki korespondencyjne i księgi jako narzędzia pracy kancelaryjnej.

3.Zakres czynności kancelaryjnych:

1) typowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników;

2) obieg dokumentów i jego fazy;

3) systemy kancelaryjne;

4) cechy tradycyjnego systemu kancelaryjnego i systemu EZD;

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.):

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia;

2) obowiązki kierownika podmiotu w zakresie czynności kancelaryjnych;

3) podstawowe pojęcia kancelaryjne;

4) koordynator czynności kancelaryjnych;

5) czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

5.Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji jako jeden z nieodłącznych elementów postępowania
z dokumentacją:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

2) podstawowe normatywy kancelaryjne;

3) budowa jednolitego rzeczowego wykazu akt;

4) zasady kwalifikowania i klasyfikowania dokumentacji;

5) zasady postępowania w przypadku brakowania dokumentacji;

tryb przygotowania i przekazania dokumentów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.

6.Archiwizacja dokumentacji:

1) konstrukcje prawa archiwalnego;

2) materiały archiwalne i nierchiwalne oraz rodzaje zasobów archiwalnych;

3) archiwa zakładowe i składnice akt;

4) rola i zadania archiwisty;

5) zakres prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;

6) przejmowanie i gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym;

7) wypożyczanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji;

8) przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

9) warunki techniczne i lokalowe

7.Praca na wybranych przykładach i warsztaty praktyczne.

8.Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym i urzędniczym w dziale organizacji i kadr, znająca od strony praktycznej całokształt zagadnień organizacyjnych, kadrowych, sekretarskich, kancelaryjnych i bhp, w tym zagadnień związanych z opracowywaniem i wdrażaniem wewnętrznych procedur i  aktów prawnych.

Praktyk i jednocześnie specjalista zajmujący się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i zagadnieniami bhp.

Trener i wykładowca na szkoleniach i kursach z kilkuletnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie: podstaw organizacji zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki kadrowej, wartościowania stanowisk pracy, praktycznych aspektów prawa pracy, vademecum dla pracowników samorządowych odbywających służbę przygotowawczą, zarządzania nowoczesnym sekretariatem w administracji publicznej z czynnościami kancelaryjnymi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 15 marca. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 16 marca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Konradówka” w Karpaczu w pokojach

1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania
w dniu 16 marca do obiadu w dniu 18 marca).

W hotelu „Konradówka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej firmy francuskiej THALGO, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 9 marca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
09.03.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Konradówka", 58-540 Karpacz, ul. Nad Łomnicą 20c, tel. (0-75) 76-18-173, 76-19-872


Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry do Karpacza, hotel znajduje się
w centrum miejscowości.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz