Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 1.10.2015r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta

Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Przewodniczący Rady Miasta, Gminy,Powiatu

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarządcy Nieruchomości

WOSP – 86/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Rola i zadania gminy i rady oraz zarządcy nieruchomości (Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego) w zakresie zapobiegania
i zwalczania dewastacji i  niszczenia mienia oraz dbałości o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców
”, które odbędzie się w dniach 22 - 26 listopada 2015 r. w Hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.
Szkolenie - adresowane jest do: gmin i radnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, a także zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w przedstawionym temacie.

Rola i wpływ kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w drodze współpracy z członkami spółdzielni mieszkaniowych, właścicielami nieruchomości i mieszkańcami przejawia się skutecznością stosowania dostępnych instrumentów prawnych i polega na opracowaniu informacji o  rzeczywistych zagrożeniach lokalnych oraz sporządzeniu mapy zagrożeń, pozwalającej na przedstawienie skali oraz rozmieszczenia negatywnych zjawisk co pozwoli określić strategiczne kierunki działań profilaktycznych, lepszy obraz występujących zagrożeń co
w  konsekwencji pozwoli lepiej przeciwdziałać z patologicznym zachowaniom.

Celem szkolenia - jest zwiększenie możliwości oddziaływania osób od których zależą standardy bezpieczeństwa i sprawność funkcjonowania ludzi w społecznościach lokalnych oraz osób chcących zdobyć wiedzę w  tym zakresie. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem przez samorządy w Polsce i w Unii Europejskiej. W zadaniowej przestrzeni prawnej samorządów istnieją obecnie możliwości koncepcyjnego i finansowego wsparcia lokalnych strategii rozwoju, słuchacze podczas szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą wspierania inicjatyw lokalnych.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Rola gminy, radnych i zarządców nieruchomości oraz decydujących o polityce zasiedleń na standard i bezpieczeństwo mieszkańców posesji, osiedla czy dzielnicy w świetle występujących zagrożeń, w tym: - ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - przygotowywanie projektu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w świetle lokalnych zagrożeń, - ocena możliwości współdziałania ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - możliwości wpływania na kształtowanie aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli, -zakres skutecznego oddziaływania, ramy czasowe, partnerzy zadaniowi, koszty.  2. Podczas zajęć zostanie zbudowana mapa zagrożeń w oparciu o interesujące słuchaczy możliwości przeciwdziałania patologii i aspołecznym zachowaniom. - w oparciu o przedstawioną mapę zagrożeń zostanie przedstawiony słuchaczom program, który  w swym założeniu będzie miał za zadanie stworzyć lokalny system bezpieczeństwa w oparciu o przedstawioną mapę zagrożeń, - zostaną omówione najczęściej występujące problemy w czasie realizacji zadania, sposoby ich rozwiązywania, skuteczność oddziaływania w perspektywie krótko i długo terminowej, - wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę słuchaczy o występujących zagrożeniach w ich polu zainteresowań i woli pozytywnego wpływania na zmiany, omówiony zostanie brak poczucia satysfakcji mieszkańców z życia na danym terenie i praktyczne możliwości zmiany stanu rzeczy.   3. Słuchacze w czasie zajęć zostaną zapoznani z podstawami budowy programów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie odpowiadającym specyfice miejsca ich oddziaływania.  W czasie zajęć przedstawiona zostanie słuchaczom konstrukcja strategii na podstawie której prowadzone będą działania naprawcze z uwzględnieniem:  - wyznaczenia celowości podjętej pracy, - procesu planowania, - występujących procedur, - możliwości współdziałania służb, - analizy oceny satysfakcji społecznej, - przebiegu zadania, - zakresu wyznaczania celów, - sposobów monitorowania zadania.  4. W oparciu o oczekiwania słuchaczy oraz dostępne przepisy prawa przedstawiona zostanie słuchaczom realna możliwość realizacji koncepcji lokalnego programu, którego celem będzie:  Pozytywny wpływ społeczności lokalnych na procesy integracyjne i poprawa standardów bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym przeciwdziałanie: - lokalnej przestępczości, - narkomanii, - kradzieży infrastruktury komunalnej, - dewastacji mienia, - graffiti, - przemocy rówieśniczej, - wyłudzeniom, - i innym dokuczliwym dla społeczności lokalnych zjawiskom.  5. Samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości mogą skutecznie zapobiegać przestępczości i zagrożeniom także poprzez eliminację ich przyczyn, mogą one także zapobiegać przestępstwom, podstawą jest klasyfikacja zagrożeń w oparciu o którą z właściwym przyłożeniem wprowadzone powinny być działania profilaktyczne i prewencyjne. W zakresie tak przedstawionego tematu przedstawiona zostanie słuchaczom statystyka zdarzeń, dynamika zmian na przestrzeni ostatniego czasu oraz prawdopodobieństwo spadku i nasilania się zagrożeń.  6. Kształtowanie architektury bezpiecznych przestrzeni mieszkalnych i publicznych. a. Standardy bezpieczeństwa pasywnego i aktywnego;  - projektowanie przestrzeni bezpiecznych;  - rola identyfikacji terytorialnej,  - właściwości funkcjonalne i jej rozgraniczenia,  - rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. b. Architektura projektu urbanistycznego jako narzędzie  prewencji zagrożeń. - wady rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych  (doświadczenia amerykańskie, europejskie), - kulturowe aspekty stresu dostępności przestrzeni;  - integracyjny i segregacyjny model dostępności; - wzorce struktur dostępności przestrzeni w różnych typach  zabudowy;  - bezpieczna gradacja dostępności miejsc prywatnych i  publicznych; - konflikty sąsiedztwa przestrzeni prywatnych i publicznych. c. Omówienie możliwości skutecznego wpływu przyjętych  rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych na  zachowania przestrzenne człowieka oraz charakter relacji  społecznych. 

Stosownie do oczekiwań słuchaczy szkolenie prowadzone będzie w oparciu o  multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekazane zostaną Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Ryszard Willner-Paster – politolog, praktyk w zakresie zarządzania w administracji samorządowej, posiadający dyplomy: Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Wańkowicza w Warszawie ze Stosunków Międzynarodowych specjalizując się w Dyplomacji; Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytutu Politologii Wydziału Zarządzania i Administracji specjalizując się w  Zarządzaniu w Administracji Państwowej, ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego specjalizując się w budowaniu Strategii rozwoju dla samorządów. Wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedza praktyczna i zaangażowanie w pracy i środowisku lokalnym ułatwiają przekazanie praktycznej wiedzy specjalistycznej słuchaczom w przystępny sposób pomagając osiągnąć oczekiwany cel szkolenia. Obecnie pracuje na stanowisku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w  Świętochłowicach. W swojej karierze samorządowej pełnił funkcje radnego w Katowicach a okres praktyki zawodowej obejmuje przeszło 30 lat pracy.Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 listopada. Zajęcia rozpoczynają się

o godz. 900 w dniu 23 listopada.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu „Sasanka” w Szklarskiej Porębie w pokojach
1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 listopada do obiadu w dniu 26 listopada).

W hotelu „Sasanka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania
z  krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 listopada 2015r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 16.11.2015 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sasanka", 58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 4,tel. +48 (0-75) 752-80-00,

fax: +48 (0-75) 717-36-80, e-mail: hotel@hotel-sasanka.pl, http://www.hotel-sasanka.pl
(dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry , hotel znajduje się w odległości 1,5 km od przystanku PKS )

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz