Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 17.11.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

WOSP – 99/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Zamówienia publiczne i korekty w okresie 2014 – 2020 r.”, które odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Cel szkolenia.


Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy związanej z problematyką korekt finansowych w nowym okresie 2016-2020 na bazie dotychczasowych doświadczeń związanych z korektami finansowymi przy udzielaniu zamówień publicznych w procedurze zamówienia publicznego.

Szkolenie skierowane jest do zamawiających klasycznych, jak i sektorowych, którzy w nowym okresie podlegać będą szczególnym rozwiązaniom, ponieważ jak podano w KOMUNIKACIE WYJAŚNIAJĄCYM KOMISJI dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że „postanowienia Traktatu WE mają również zastosowanie do zamówień nieobjętych zakresem tych dyrektyw".

Zgodnie z pkt 1.1 i 1.2 komunikatu wyjaśniającego podmioty zamawiające pochodzące z państw członkowskich są zobowiązane do przestrzegania postanowień i zasad zawartych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w każdym przypadku gdy zawierają umowy w ramach zamówień publicznych objęte zakresem tego Traktatu. Zasady te obejmują swobodny przepływ towarów (art. 34 TFUE), prawo przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE), niedyskryminację i równe traktowanie, przejrzystość, proporcjonalność i wzajemne uznawanie.

Załącznik do Decyzji Komisji z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia i  zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Nowy taryfikator dotyczy na równi zamówień objętych, jak i nie objętych dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Stanowi to o nowym, bardzo restrykcyjnym, podejściu do nieprawidłowości.


Korzyści dla uczestników szkolenia.


Uzyskanie informacji na temat wymagań jakie trzeba spełnić, aby zgodnie z  prawem udzielić zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:1) Otoczenie prawne zamówień publicznych i wynikający z tego aktualny na dzień szkolenia stan prawny.


2) Procedura zamówienia publicznego krok po kroku.


3) Opis przedmiotu zamówienia (określenie zakresu równoważności, klauzule społeczne, umowy o pracę).


4) Kryteriów oceny ofert (przykłady kryteriów innych niż cena, kryteria jakości).


5) Przesłanki do udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych np. z  wolnej ręki.


6) Taryfikator korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych w nowej perspektywie.


7) Omówienie korekt w szczególności:

- brak upublicznienia informacji o zamówieniu,

- nieprawidłowy opis zawarty w ogłoszeniu,

- niezgodne z zasadami ustawy badanie ofert,

- nieprawidłowe warunki udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert,

- niedozwolone zmiany umów.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu konwersatoryjnego polegającego na dialogu pomiędzy wykładowcą a słuchaczami. Uczestnicy poprzez uzyskanie podstaw prawnych wywodzonych twierdzeń mają umożliwioną bezpośrednią aktywność celem samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych lub praktycznych z którymi zetknęli się prywatnie.

Szkolenie prowadzone będzie także w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), komunikat wyjaśniający Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Załącznik do Decyzji Komisji z  dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr inż. Krzysztof Błachut
– wykładowca na studiach podyplomowych; Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 085/PKFE/10/2007); Arbiter (do grudnia 2007 roku) z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr  UZP/20/LA/5544/04); praktyk w zakresie przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; współautor wielu książek z tematyki zamówień publicznych – ostatnio wydana książka „Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania”, Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2013 ( ISBN 978-83-936934-0-5).


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 7 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 grudnia do obiadu w dniu 10 grudnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 listopada 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
30.11.2015 r.
na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz