Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 30.05.2016r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 47/2016

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Czynności kancelaryjne i zasady postępowania z dokumentami i dokumentacją w  urzędzie i przedsiębiorstwie”, które odbędzie się w 24 - 28 lipca 2016 r. w Hotelu "Warszawa" w Augustowie.


Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, szczególnie do pracowników sekretariatów, archiwów zakładowych i składnic akt oraz do pozostałych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności kancelaryjnych.
Wymagania dla uczestników: minimum wiedzy na temat procedur kancelaryjnych w administracji publicznej.

Cel szkolenia: przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności zawodowych w zakresie stosowania tych zasad w codziennej pracy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z informacją, korespondencją i pismami:

1) informacja i korespondencja jako podstawowe narzędzia w pracy urzędniczej;

2) korespondencja i jej znaczenie;

3) cechy pisma, podział, rodzaje i znaczenie pism;

4)dokumenty, dokumentacja, akta sprawy.

2. Podstawy pracy kancelaryjnej:

1) akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2010r. i akty prawne obowiązujące po 1 stycznia 2011r. w  zakresie pracy kancelaryjnej;

2) podstawowe normatywy kancelaryjne;

3) zakres pojęć i czynności kancelaryjnych;

4) narzędzia pracy kancelaryjnej.

3. Zakres czynności kancelaryjnych:

1) sekretariat, kancelaria, punkt kancelaryjny, punkt obsługi interesantów;

2) typowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników;

3) systemy kancelaryjne, cechy tradycyjnego systemu kancelaryjnego, systemu mieszanego i EZD;

4) obieg dokumentów i punkty zatrzymania korespondencji.

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.):

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia;

2) obowiązki kierownika podmiotu w zakresie czynności kancelaryjnych;

3) podstawowe pojęcia kancelaryjne;

4) koordynator czynności kancelaryjnych;

5) czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

5. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji jako jeden z  nieodłącznych elementów postępowania z dokumentacją:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i  kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743);

nowości i zmiany wynikające ze zmienionego rozporządzenia oraz nowe obowiązki dla kierowników jednostek;

2) rodzaje oznaczeń kancelaryjnych;

3) budowa i elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kwalifikatora dokumentacji;

4) zasady kwalifikowania i klasyfikowania dokumentacji;

5) zasady postępowania w przypadku brakowania dokumentacji

6) tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwum państwowego.

6. Archiwizacja dokumentacji:

1) konstrukcje prawa archiwalnego;

2) obowiązki ustawowe w zakresie wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i  jednolitych rzeczowych akt w jednostkach samorządowych;

3) nowelizacja ustawy z 2015 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

4) materiały archiwalne i niearchiwalne oraz rodzaje zasobów archiwalnych;

5) archiwa zakładowe i składnice akt oraz rola i zadania archiwisty;

6) zakres prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego i  zakładowego;

7) przejmowanie i gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym;

8) wypożyczanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji;

9) przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

10) warunki techniczne i lokalowe.

7. Informacja i komunikacja w pracy urzędniczej.

8. Status prawny pracowników samorządowych z uwzględnieniem praw, obowiązków i uprawnień.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:
mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym i urzędniczym w dziale organizacji i kadr, znająca od strony praktycznej zagadnienia organizacyjne i zarządcze, w tym aspekty dotyczące opracowywania, wdrażania i monitorowania wewnętrznych aktów prawnych i procedur organizacyjnych, kadrowych, kancelaryjnych i kadrowych oraz procedur bhp. Trener wykładowca na szkoleniach dla administracji samorządowej z sześcioletnim doświadczeniem trenerskim w prowadzeniu szkoleń na temat: praktycznych aspektów prawa, vademecum dla pracowników samorządowych, zarządzania zasobami ludzkimi i komórkami organizacyjnymi, polityki i problematyki kadrowej, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, organizacji sekretariatu w administracji publicznej oraz procedur kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 lipca. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 25 lipca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w hotelu "Warszawa" w Augustowie
w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 lipca do śniadania w dniu 28 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji, drink-baru, SPA, jacuzzi, masaży, siłowni, bilarda oraz wypożyczalni sprzętu sportowo - wodnego, przystani i strzeżonego parkingu samochodowego. Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Necko. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w  przypadku wolnych pokoi ), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1560 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1760 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 lipca 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
18.07.2016 r.
na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel „Warszawa” ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, tel. 87 643 85 00, tel. 607 294 243,

fax. 87 643 85 04 http://www.hotelwarszawa.pl , e-mail:recepcja@hotelwarszawa.pl


Dojazd pociągiem PKP do stacji w Augustowie lub autobusem PKS do centrum. Hotel znajduje się około 3 km. od stacji lub 4 km. od centrum uzdrowiska (dojazd do hotelu taksówką).

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.


Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz