Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.06.2016r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa,

Urzędu Pracy

 

WOSP – 54/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Profesjonalny sekretariat – organizowanie i zarządzanie sekretariatem oraz zakres czynności kancelaryjnych w pracy biurowej.”, które odbędzie się w dniach 7 - 11 sierpnia 2016 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju k. Kłodzka.


Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i  zarządzanie sekretariatem w firmie , którego celem jest przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności ułatwiających rozwój zawodowy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Specyfika, standardy bhp i warunki pracy biurowej.

 2. Miejsce sekretarki w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej.

 3. Sekretariat, punkt kancelaryjny, biuro podawcze, recepcja, kancelaria – podobieństwa i różnice.

 4. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące organizacji i zarządzania ( schematy i  struktury organizacyjne, podział pracy, podział zadań i obowiązków, relacje i więzi oraz zależności służbowe).

 5. Sekretarka- pracownik kancelaryjny- asystentka szefa- referent- koordynator czynności kancelaryjnych.

 6. Możliwości zatrudnienia i awansu oraz podstawowe obowiązki pracownicze i  zakres odpowiedzialności pracowniczej.

 7. Najbardziej preferowanie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności stawiane sekretarce.

 8. Istota organizowania i zarządzania sekretariatem oraz rodzaje sekretariatów.

 9. Zakres i znaczenie czynności recepcyjnych i asystenckich w pracy sekretarki.

 10. Komunikacja interpersonalna, informacja i współpraca w relacjach zawodowych.

 11. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego w  stosunkach pracy.

 12. Kultura zawodowa i osobista, wygląd zewnętrzny i kultura osobista, zasady savoir-vivru i etyka zawodowa w relacjach zawodowych.

 13. Standardy obsługi klientów, interesantów i kontrahentów.

 14. Pisma, dokumenty, dokumentacja, akta, korespondencja, informacja – definicje, pojęcia, rodzaje oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu jednostki.

 15. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie czynności kancelaryjnych i  archiwizacyjnych oraz odpowiedzialność kierowników jednostki w  zakresie ochrony dokumentów.

 16. Czynności kancelaryjne – obieg dokumentów od momentu wpływu do archiwizowania oraz udział poszczególnych pracowników w czynnościach kancelaryjnych.

 17. Systemy i rejestry kancelaryjne oraz elementy procesu obiegu dokumentów.

 18. Podstawowe normatywy kancelaryjne i archiwizacyjne ( instrukcja kancelaryjna i  archiwizacyjna, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji, wykazy akt).

 19. Poszczególne czynności związane z archiwizowaniem dokumentacji.

 20. Organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt oraz warunki techniczne i organizacyjne.

 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Halina Dziurdzińska - Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących polityki kadrowej, w tym samorządowej polityki kadrowej, praktycznych aspektów prawa pracy, czynności kancelaryjnych i sekretarskich w pracy biurowej.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 7 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 8 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 8 sierpnia do obiadu w dniu 11 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać za odpłatnością z koncertów na odbywającym się w tym czasie w Dusznikach Zdroju Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1280 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdzieśiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1480 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdzieśiąt złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 1 sierpnia 2016 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
1.08.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu


Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz