Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 27.09.2017r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Urzędu


WOSP – 60/2017


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Nowelizacja Kodeksu Postęponania Administracyjnego obowiązująca od dnia 1 czerwca 2017 roku”, które odbędzie się w dniach 12-15 listopada 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego, która pozwoli im na swobodne i  właściwe poruszania się w procedurach administracyjnych, które obowiązują od 1 czerwca 2017 roku


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.

2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Nowe zasady ogólne i  ich praktyczne znaczenie dla organu.
a) zasada przyjaznej interpretacji prawa,
b) zasada bezstronności,
c) równego traktowania i proporcjonalności,
d) zasada pewności prawa,
e) zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
f) zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.

3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, instytucja ponaglenia.
a) definicja pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania
b) instytucja ponaglenia jako środka zaskarżenia bezczynności i  przewlekłości, procedura rozpoznania ponaglenia
c) obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

4. Postępowania przed organem pierwszej instancji,

a) terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji, terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
b) doręczenia w postępowaniu administracyjnym (możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi, zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w  postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów),
c) wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z  żądaniem strony,
d) nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
e) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
f) mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.

5. Milczące załatwienie sprawy.
a) cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
b) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,
c) termin milczącego załatwienia sprawy,
d) zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

6. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego.
a) rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter, uchylanie decyzji i przekazywanie decyzji do ponownego rozpoznania,
b) akultatywny wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy;
c) oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
d) zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
e) wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
f) nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania.

7. Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.
a) pojęcie administracyjnej kary pieniężnej,
b) przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
c) odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia,
d) odsetki od kary zaległej,
e) terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
f) terminy przedawnienia egzekucji kary administracyjnej,
g) udzielenie ulgi w spłacie kary administracyjnej.

8. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowo - administracyjnego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 12 listopada. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 13 listopada.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 13 listopada do obiadu w dniu 15 listopada).
W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1320 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 listopada 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 6.11.2017 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz