Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 3.11.2017r.

Prezydent, Burmistrz,
Wójt, Starosta
Miasta, Gminy, Powiatu
Prezes, Dyrektor
PrzedsiębiorstwaWOSP – 70/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Prawo zamówień publicznych – wybór wykonawcy - krok po kroku., które odbędzie się w dniach 10-14 grudnia 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.

Celem szkolenia jest próba uporządkowania procedury wyboru wykonawcy, a  także przekazanie wiedzy jak przygotowywać i udzielać zamówień o  wartości do 30 tysięcy euro, zamówień na usługi społeczne oraz zamówień objętych Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W tych trzech obszarach, ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje procedur wyboru wykonawcy, albo - w przypadku zamówień na usługi społeczne - określa je bardzo skrótowo, co nie oznacza jednak, że zamawiający mają całkowitą swobodę w wyborze wykonawcy.

Szkolenie obejmuje omówienie zamówień objętych art. 4 pkt 8, art. 138g-138s ustawy Pzp, zamówień udzielanych przez podmioty zobowiązane do stosowania „Wytycznych …” oraz zamówień publicznych zgodnych z wymogami ustawy Pzp, wskazując na zależności i  korelacje zasad oraz trybów w poszczególnych obszarach. Są to w szczególności zagadnienia związane z prawidłowym opisem przedmiotu zamówienia, oszacowaniem wartość takich zamówień, a także przeprowadzeniem procedury, celem zgodnego z prawem wyboru wykonawcy.

Osobom wkraczającym w temat wydatkowania środków unijnych, czy też zamówień publicznych szkolenie pomoże uporządkować czynności jakich należy dokonać w procedurze wyboru wykonawcy, a osobom zaawansowanym usystematyzuje wiedzę, aby w miarę możliwości nie popełniać błędów proceduralnych. Szkolenie pozwoli także zapoznać się z najnowszą linią orzeczniczą.

Program szkolenia obejmuje, krok po kroku, procedurę zamówienia publicznego, ze wskazaniem aktualnych na dzień szkolenia stanów prawnych.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Stan prawny zamówień publicznych.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych.

3. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zasady udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad wyboru wykonawcy przy braku obowiązku stosowania ustawy Pzp: wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy, zamówienia mieszane, zamówienia udzielane w częściach, obowiązek dzielenia na części.

5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - „usługi społeczne".

6. Przygotowanie postępowania (zgodnie z ustawą Pzp lub ustawą KC): regulaminy, komisja przetargowa, zespół, dialog techniczny, plan zamówień.

7. Przykładowa procedura postępowania (procedura podstawowa, a procedura odwrócona):

  - opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

  - określenie kryteriów oceny ofert,

  - szacowanie wartości zamówienia,

  - wybór trybu postępowania,

  - przygotowanie protokołu z postępowania (dla postępowań o wartości powyżej 50 000 zł, powyżej równowartości 30 000 euro jak i powyżej wartości progów unijnych),

  - warunki udziału w postępowaniu,

  - wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - ogłoszenie postępowania,

  - termin składania wniosków, ofert.

  - udostępnienie, wyjaśnienia i zmiany treści dokumentacji przetargowej.

  - otwarcie ofert – nowe czynności po otwarciu ofert,

  - badanie i ocena ofert - Procedura odwrócona, wzywanie do uzupełniania lub wyjaśniania,

  - wskazanie i wybór najkorzystniejszej oferty - zmiana sposobu informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nowe terminy na podpisanie umowy w trybach „krajowych".

  - umowa - nowy katalog dopuszczalnych zmian umowy,

  - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Seminarium. Warsztaty.

Metody i techniki szkoleniowe: Zajęcia prowadzone są systemem mentoringu. Każde zagadnienie rozpoczyna się wykładem systematyzującym podstawowe pojęcia, a  następnie – w ramach przekazywanej wiedzy – uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach. Materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr inż. Krzysztof Błachut – wykładowca na studiach podyplomowych; Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 085/PKFE/10/2007); Arbiter (do grudnia 2007 roku) z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr  UZP/20/LA/5544/04); praktyk w zakresie przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; współautor wielu książek z tematyki zamówień publicznych – ostatnio wydana książka „Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania”, Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2013 ( ISBN 978-83-936934-0-5).


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 10 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 11 grudnia.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 11 grudnia do obiadu w dniu 14 grudnia).
W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 4 grudnia 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 4.12.2017 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz