Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 11.06.2018r.

Dyrektor Powiatowego,

Urzędu Pracy , OsiR, MOPS
WOSP – 20/2018

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Kompendium wiedzy w zakresie prawa pracy i organizacji wewnętrznej dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i samorządowych jednostek organizacyjnych” , które odbędzie się w dniach 5-9 sierpnia 2018r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w  kodeksie oraz szczegółowe omówienie najważniejszych aspektów organizacji wewnętrznej w praktyce samorządowych jednostek organizacyjnych.

Podczas szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia zgłaszane przez uczestników szkolenia.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, kierowników i pracowników publicznych służb zatrudnienia i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Obowiązek pracodawcy potwierdzania pracownikowi na piśmie: umowy o  pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zapoznania z wewnętrznymi aktami przed dopuszczeniem do pracy oraz oświadczenia pracownicze.

2. Treść umowy na zastępstwo w świetle zmian kodeksu pracy, limity umów o pracę oraz obowiązek informacyjny wobec PIP.

3. Nowelizacja kodeksu pracy, a zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi na czas określony, zmiany ustawy o pracownikach samorządowych i zmiany w zasadach wynagradzania pracowników samorządowych.

4. Nowy obowiązek ustalania regulaminu pracy, wynagradzania oraz zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Aneks do umowy o pracę, zapisy umowy o pracę, aktualizacja umów o  pracę, porozumienia zmieniające w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia-zasady dokumentowania dokonywanych zmian.

6. Zmienione wykazy prac wzbronionych kobietom.

7. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa po zmianie przepisów.

8. Treść umowy zlecenia po zmianie przepisów z uwzględnieniem ewidencji czasu pracy

i potwierdzania przepracowanego czasu pracy oraz wyliczanie wynagrodzenia w oparciu o zestawienie przepracowanego czasu.

9. Wymiary i limity czasu pracy w 2018 r. oraz nowe obowiązki dla pracodawców w zakresie ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców i  samo zatrudnionych.

10. Najważniejsze zmiany dotyczące: terminów na odwołania do sądu pracy, świadectw pracy, ochrony emerytalnej i zakazu handlu w niedziele.

11. Zmiany dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych.

12. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych wynikające z ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia „RODO” ( najważniejsze aspekty ochrony danych, definicje, klauzule informacyjne, oświadczenia, upoważnienia, wyznaczenie inspektora, polityka ochrony danych, organ nadzoru, odpowiedzialność sankcje za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych).

13. Ustawowe zmiany dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji.

14. Planowane najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2018 i 2019 r.

15. Obowiązki pracodawcy dotyczące akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy, zasady i sposób prowadzenia akt osobowych oraz najczęstsze błędy.

16. Najważniejsze elementy polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi.

17. Zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy w realizacji polityki kadrowej oraz istota wartościowania stanowisk pracy i okresowych ocen pracowniczych.

18. Obowiązki dotyczące regulaminów oraz obowiązki informacyjne i  obowiązki dotyczące oświadczeń pracowniczych.

19. Czas pracy w z uwzględnieniem: organizowania, planowania, rozliczania, ewidencjonowania, odpoczynków dobowych i tygodniowych, norm, rozkładów i systemów czasu pracy.

20. Polityka BHP oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

21. Problematyka mobbingu i dyskryminacji w prawie pracy i procedurach wewnętrznych.

22. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – cel, istota, elementy, standardy, dokumentowanie oraz etapy wdrażania i realizacji.

23. Przepisy prawa dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz aspekty zarządzania dokumentacją.

24. Procedury kancelaryjne i archiwizacyjne z uwzględnieniem: najważniejszych aktów prawnych, normatywów kancelaryjnych, systemów kancelaryjnych, obiegu dokumentów, rodzaju przesyłek, zasad i  aspektów archiwizacji dokumentów).

25. Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i podsumowanie szkolenia.

Forma zajęć: wykład połączony z  prezentacją multimedialną, dyskusją na wybranych przykładach praktycznych.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Trener i wykładowca na szkoleniach w zakresie: polityki kadrowej, polityki bhp, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, organizacji i  zarządzania nowoczesnym sekretariatem w administracji publicznej, obowiązków i procedur kancelaryjnych i archiwizacyjnych. Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym kierowniczym odpowiedzialny za organizację wewnętrzną urzędu i za politykę kadrową, znający od strony praktycznej aspekty opracowywania i wdrażania różnych procedur wewnątrzzakładowych, w tym procedur dotyczących organizacji wewnętrznej i zarządzania.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 5 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 6 sierpnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a  także wyżywienie (od śniadania w dniu 6 sierpnia do obiadu w dniu 9 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1560 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1760 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 lipca 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
30.07.2018 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz