Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 22.08.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 28/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne , zarządzanie dokumentacją i  sekretariatem w urzędzie i przedsiębiorstwie z uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia „RODO , które odbędzie się w dniach 7-11 października 2018 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.


Adresaci:

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy odpowiedzialni za czynności kancelaryjne i archiwizacyjne oraz za obsługę sekretariatu.  


Cele kształcenia:

Przekazanie, przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej zarządzania dokumentacją oraz nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Dokumenty, pisma, akta, korespondencja oraz podstawowe procedury postępowania administracyjnego:

 1. informacja i komunikacja;

 2. dokumenty, dokumentacja i akta, pisma i korespondencja urzędowa - podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

 3. rodzaje dokumentów i dokumentacji oraz tryb postępowania z dokumentami;

 4. dokumenty urzędowe, w tym dokumenty niejawne i procedury postępowania administracyjnego;

 5. odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją;

 6. podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją;

 7. podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym;

 8. obowiązki kierowników w zakresie czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych;

 9. formy prawne ochrony dokumentacji i odpowiedzialność.


2. Podstawy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją i  odpowiedzialność za naruszenie przepisów w tym zakresie:

 1. podstawowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników ( forma tradycyjna, mieszana, elektroniczna) oraz wykorzystanie informatyki w czynnościach administracyjnych;

 2. systemy kancelaryjne ( dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany) oraz etapy i  fazy obiegu dokumentacji;

 3. dzienniki, księgi, rejestry kancelaryjne i ich wykorzystanie w czynnościach kancelaryjnych;

 4. podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej; kwalifikacja dokumentacji; instrukcje techniczne);

 5. stosowanie i wykorzystywanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w pracy biurowej;

 6. zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji;

 7. instrukcja przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych lub składnicy akt;

 8. typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji;

 9. warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz typowe obowiązki związane z archiwizowaniem dokumentacji.


3. Ogólne zagadnienia związane z pracą biurową i zatrudnieniem:

 1. specyfika pracy biurowej, warunki i środowisko pracy;

 2. miejsce i rola sekretariatu, kancelarii i  punktu kancelaryjnego w  jednostce;

 3. sekretarka, pracownik kancelaryjny, asystentka sekretarka, referent, koordynator czynności kancelaryjnych- wymagania i umiejętności, miejsce i rola w  klasyfikacji zawodów i specjalności;

 4. typowe obowiązki i czynności związane z organizowaniem, prowadzeniem i  zarządzaniem sekretariatem;

 5. Europejski Kodeks Dobrej Administracji – wykorzystanie tych zasad w pracy biurowej;

 6. najważniejsze standardy obsługi interesantów.


4. Najważniejsze obowiązki kierownika jednostki dotyczące ochrony danych osobowych:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia RODO oraz nowej ustawy o  ochronie danych osobowych:

 1. prawa osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych osobowych;

 2. polityka ochrony danych osobowych;

 3. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

 4. wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych;

 5. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

 6. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 7. techniczne i organizacyjne środki ochrony danych;

 8. naruszenie zasad ochrony;

 9. organ nadzoru, odpowiedzialność w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych;

 10. istota wdrażania i monitorowania zasad ochrony danych oraz dokumentowanie ochrony danych osobowych.


5. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, zapytania, odpowiedzi, dyskusja.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym i kierowniczym. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na co dzień organizacją wewnętrzną urzędu i polityką kadrową oraz zagadnieniami bhp. Od strony praktycznej zna zagadnienia z zakresu organizacji pracy sekretariatu i kancelarii, a także z zakresu opracowania, wdrażania i funkcjonowania procedur organizacyjnych, kancelaryjnych i  archiwizacyjnych. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający 7- letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących: polityki kadrowej; praktycznych aspektów prawa pracy; funkcjonowania sekretariatu oraz zagadnień kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 7 października. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 8 października. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w  Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 8 października do obiadu w dniu 11 października).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, 2 sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1380 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1580 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 1 października 2018 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 1.10.2018 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz