Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 10.10.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 30/2018Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników
i pracowników działu kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Prawo pracy w świetle aktualnych przepisów z uwzględnieniem ochrony danych osobowych zgodnie z  RODO”, które odbędzie się w dniach 18-22 listopada 2018 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.Cel szkolenia:RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Przepisy regulujące tworzenie ZFŚS z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku,

  2. Prawa i Obowiązki Pracodawcy wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS,

  3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

  4. Prawidłowe opracowanie regulaminu ZFŚS,

  5. Kto może korzystać z ZFŚS,

  6. Prawidłowe zasady wydatkowania środków ZFŚS,

  7. Odpowiedzialność za niestosowanie przepisów ustawy o ZFŚS.

  8. Najczęściej popełniane błędy przy gospodarowaniu ZFŚS przez pracodawcę,

  9. Rola Komisji Socjalnej,

10. Czego nie można finansować z ZFŚS,

11. Co stanowi kryterium socjalne,

  12. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników

/w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów/

  13. Czy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS, gdy pracownik nie wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu,

  14. Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia,

  15. Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulamiu,

  16. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia socjalnego,

  17. Ustawowa możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS,

  18. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS,

  19. Nadzór i kontrola nad gospodarowaniem ZFŚS,

20. Praktyczne zagadnienia, rozwiązania trudnych przypadków.


II. Prawo pracy w 2018 r.
1
. Kazusy Prawa Pracy

a/ zasady wynagradzania umów zlecenia i umów o świadczenie usług,

b/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

c/ zasada „33 i 3” w umowach terminowych,

d/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy-przyczyny - orzeczenia sądutakże w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

e/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

f/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

g/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

h/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

i/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

j/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

k/ zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

l/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

ł/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

m/współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

n/ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

2. Problematyka czasu pracy

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu,

f/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów,

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,

j/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

k/ indywidualny rozkład czasu pracy,

l/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

ł/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

m/ inne aspekty prawne czasu pracy.

3. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.

4. Urlopy – zagadnienia problematyczne

5. Wynagrodzenie

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagradzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

6. Poznanie atutów okresowych pracowników i ich możliwość wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

7. Procedura antydyskryminacyjna i antymobingowa – jej cel i  realizacja w firmie.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowca na szkoleniu będzie:
EWA WIĘCH –prawnik, ekonomista. Ekspert, praktyk w zakresie prawa pracy, doradca zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca z wieloletnim stażem. Autor i współautor licznych opracowań, regulaminów z zakresu prawa pracy. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w  praktyce i unikać błędów.Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 18 listopada. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 19 listopada. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 19 listopada do obiadu w dniu 22 listopada).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, 2 sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1380 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1580 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 12 listopada 2018 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 12.11.2018 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz