Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 7.11.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 34/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. – nowe zasady prowadzenia i przechowywania w związku ze zmianę przepisów , które odbędzie się w dniach 9-13 grudnia 2018 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem..


Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej i pracownikom komórek organizacyjnych zajmujących się i odpowiadających za politykę kadrową, w tym za prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.


Cel kształcenia:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy fachowej w zakresie polityki kadrowej wynikających ze zmian w prawie pracy dotyczących nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, poznanie nowych obowiązków pracodawców w tym zakresie, omówienie zakresu prac związanych z dostosowaniem dotychczasowych akt osobowych i  wewnętrznych procedur do nadchodzących zmian a także zasygnalizowanie najważniejszych kierunków zmian prawnych.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poszczególne zagadnienia w  aspekcie praktycznym wskazaniem sposobów rozwiązanych poszczególnych problemów i przykładowych wzorów dokumentów.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

2. Wyjaśnienie pojęć: dokument, dokumentacja i akta sprawy.

3. Najważniejsze zmiany do Kodeksu pracy wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

1) rozszerzenie zakresu dokumentów, które pracodawca może żądać od kandydata do pracy w związku z zatrudnieniem;

2) forma wypłaty wynagrodzenia;

3) nowe pojęcie „dokumentacja pracownicza”;

4) rozszerzenie katalogu obowiązków pracodawcy;

5) dwojaka forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

6) papierowa i elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

7) okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej 10 i 50 lat;

8) istota poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w  dokumentacji pracowniczej;

9) świadectwa pracy i nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

10) kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w  przypadku ponownego zatrudnienia;

11) obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

12) odbiór dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika;

13) wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej;

14) rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika;

15) obowiązek informacyjny pracodawcy, który dotychczas wypłacał wynagrodzenie pracownika do rąk własnych;

16) konieczność aktualizacji dotychczasowego regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów.

4. Zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji.

5. Dokumentacja pracownicza w świetle obowiązujących przepisów kancelaryjnych i archiwizacyjnych.

6. Raporty informacyjne za ubezpieczonego składane do ZUS i ich wpływ na okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

7. Istotne zmiany wynikające z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r.:

1) cztery części akt osobowych;

2) zakres dokumentacji składanej do poszczególnych części akt osobowych;

3) część „C” akt osobowych po zmianach;

4) część „D” akt osobowych;

5) zasady składowania dokumentów w poszczególnych częściach;

6) możliwość powiązania tematycznego poszczególnych dokumentów (B1,B2,B3 i kolejne);

7) nowe zasady dla prowadzenia ewidencji czasu pracy;

8) przechowywanie wniosków w sprawie udzielonych zwolnień i podstaw prawnych ich udzielenia.

8. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

9. Doręczanie informacji, zawiadomień, możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej, wydawanie kopii.

10. Obowiązek dostosowania sposobu prowadzenia do zmienionych przepisów.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Informacja o prowadzącym szkolenie:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wykładowca, wieloletni urzędnik administracji samorządowej zajmujący kierownicze stanowisko, który odpowiedzialny jest za politykę kadrową i organizację wewnętrzną urzędu oraz zajmujący się na co dzień problematyka prawa pracy. Prowadząc szkolenie wykorzystuje ogromne doświadczenie zawodowe i  praktykę zdobytą podczas wieloletniej pracy, a poszczególne bloki tematyczne omawia w oparciu o przykłady praktyczne.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 10 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 grudnia do obiadu w dniu 13 grudnia).


W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych (słownie:jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia3 grudnia 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 3.12.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz