Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 12.10.2019r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

 

WOSP – 23/2019Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działu kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „ Prawo pracy i fundusz świadczeń socjalnych po wprowadzonych i  planowanych zmianach”, które odbędzie się w dniach 24 - 28 listopada 2019 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.Cel szkolenia:RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – kompletna dokumentacja uwzględniająca zagadnienia RODO i  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach przepisów

1. Regulamin ZFŚS

2. Komisja Socjalna -kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia,

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4. Zasady naliczania odpisu na 2019 rok

5. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników /w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o  dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów

6. Rodzaje świadczeń i sankcje związane z naruszeniem zasad związanych ich przyznawaniem,

7. Impreza kulturalno /oświatowa - dopuszczalność organizowania z FŚS,

8. Zasady wypłacania świadczeń,

9. Czego nie można finansować z ZFŚS,

10. Co stanowi kryterium socjalne,

11. Czy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS, gdy

pracownik nie wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu,

12. Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy

przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu,

13. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia

socjalnego,

14. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS,

15. Nadzór i kontrola nad gospodarowanie ZFŚS,

16. Zajęcia komornicze – dopuszczalność potrąceń,

17. Zastosowanie w FŚS Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po

zmianach,

18. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i RODO w ZFŚS

19. Praktyczne zagadnienia, wzory

II PRAWO PRACY

1. RODO – ZMIANY W KADRACH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA:

a/ dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie – NOWY KATALOG DANYCH,

b/ inne dane pracownika – przetwarzanie tylko za jego zgodą,

c/ monitoring w firmie – zasdy, prawo, wyłączenia,

d/ RODO – pełniejsza informacja dla kandydata do pracy – usunięcie danych po zakończeniu procesu rekrutacji.

2. NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

a/zmiany w aktach osobowych – nowy okres przechowywania, forma elektroniczna, zus – jako organ przechowujący, raporty informacyjne.

b/ nowe zasady prowadzenia list obecności

c/ wyjścia prywatne

d/ wspólne powierzenie mienia – obowiązek umowy na piśmie

e/ ochrona kobiet w ciąży i karmiących

f/wystawianie świadectw pracy

g/ zasady wynagradzania umów zlecenia i umów o świadczenie usług,

h/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

i/ zasada „33 i 3” w umowach terminowych,

j/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy-przyczyny - orzeczenia sądu– także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

k/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

l/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

ł/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

m/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

n/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

o/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

p/ zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

r/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

s/ współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,

t/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

3. PROBLEMATYKA CZASU PRACY 2019

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu,

f/ harmonogram czasu pracy

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,

j/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

k/ indywidualny rozkład czasu pracy,

l/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

ł/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

m/ inne aspekty prawne czasu pracy.

4. URLOPY – zagadnienia problematyczne

5. WYNAGRODZENIE:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagradzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

6. POZNANIE ATUTÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW I ICH MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA W POLITYCE ZARZĄDZANIA FIRMĄ.

7. PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA I ANTYMOBINGOWA – JEJ CEL I REALIZACJA W FIRMIE. Uczestnicy szkolenia otrzymają opracowaną procedurę.

8. OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowca na szkoleniu będzie:


Ewa Więch –prawnik, ekonomista. Ekspert, praktyk w zakresie prawa pracy, doradca zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca z wieloletnim stażem. Autor i współautor licznych opracowań, regulaminów z zakresu prawa pracy. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w  praktyce i unikać błędów.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 listopada. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 25 listopada. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka”
w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 listopada do obiadu w dniu 28 listopada).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1650 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1850 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 listopada 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 18.11.2019r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz